Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

1. SPRÁVCE

Souhlasím, aby společnost FRESHLABELS, se sídlem Panská 1308/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 227 93 593, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 267724 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), zpracovával mé osobní údaje v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.

 

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze kdykoliv odvolat;
 2. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

 

Dále Vám svědčí právo na:

 1. NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce je ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Kontaktní údaje pověřence a další informace ZDE.

 

3. ÚČEL, pro který budeme údaje zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem:

 1. marketingových aktivit Správce, cílené nabídky zboží a služeb ze sortimentu Správce prostřednictvím písemných letáků a zpráv el. pošty vč. newsletterů (zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb);
 2. účasti na spotřebitelských soutěžích pořádaných Správcem včetně získání výhod v marketingových kampaních Správce;
 3. provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Správce používány;
 4. provádění analýz mých preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá mým individuálním potřebám;
 5. zlepšení kvality služeb Správce a vývoje nových;

Beru na vědomí, že Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i z jiných právních důvodů než je tento Souhlas, a to ke stanoveným účelům – bližší podmínky jsou ZDE.

 

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával tyto mé osobní údaje ke všem účelům uvedeným v odst. 3 výše:

 

 1. jméno a příjmení, emailová adresa bydliště, telefon, profilové informace jako je věk a pohlaví, předchozí spotřebitelské chování, cookies, IP adresa, příp. další osobní údaje dobrovolně vyplněné v registračním či objednávkovém formuláři

 

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje:

 1. za účelem dle odst. 3 písm. a.: do odvolání
 2. za účelem dle odst. 3 písm. b.: do odvolání
 3. za účelem dle odst. 3 písm. c.: 6 měsíců
 4. za účelem dle odst. 3 písm. d.: 6 měsíců
 5. za účelem dle odst. 3 písm. e.: 2 roky

 

6. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude zabezpečené cloudové prostředí.

 

7. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

8. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

9. PŘESNOST ÚDAJŮ

Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.

 

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bude docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k analýze spotřebitelského chování za účelem zlepšení našich služeb.

Sing in

or

Join us

or

I agree to receiving information about featured products, new releases and special promotions. You can modify or cancel your subscription to this information at any time free of charge by clicking on the link in our email.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Join the Fresh community!

 • You wont miss out on exclusive offers and treats
 • You can follow your order status
 • You wont have to fill out your customer data every time
 • You can save products to Wishlist and then share it to Santa

Forgotten password

You will receive a new password via e-mail.

Close