PODMÍNKY FRESHLABELS LOOP

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti FRESHLABELS s.r.o. („Freshlabels“) a zákazníků Freshlabels („zákazníci“) týkající se vracení zboží vybraných kategorií a značek zakoupených u Freshlabels nejpozději 5 let před termínem vrácení („Freshlabels Loop“) a případného poskytnutí kreditu zákazníkům jako protiplnění za vrácení zboží.

1.2 Pro využití služby Freshlabels Loop musí mít zákazník založený uživatelský účet (jak je definován ve všeobecných obchodních podmínkách Freshlabels).

1.3 Zboží, které je možné vrátit v rámci Freshlabels Loop („zboží“) musí splňovat následují podmínky:

  • (a) jedná se o zboží, které je uvedeno na webových stránkách: [https://www.freshlabels.cz/loop-online] („webové stránky“)
  • (b) jedná se o zboží, které nemá vady uvedené na webových stránkách („podmínky Freshlabels Loop“).

1.4 Hodnota kreditu („Loop kredit“) bude stanovena Freshlabels, a to na základě kalkulátoru uvedeného na webových stránkách. Loop kredit je možné čerpat výhradně způsobem uvedeným na webových stránkách.

1.5 Zboží je možné vrátit osobně na prodejně Freshlabels uvedené níže nebo prostřednictvím přepravce. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží prostřednictvím přepravce nese zákazník, bez ohledu na skutečnost, zda Freshlabels zboží přijme. V rámci časově omezených nabídek může Freshlabels nabízet na webové stránce “freshlabels.cz/loop-online” zvýhodněné podmínky pro zaslání prostřednictvích vybraného dopravce.

1.6 Zákazník je povinen vracet prostřednictvím přepravce pouze zboží splňující podmínky Freshlabels Loop. Pokud zboží doručené Freshlabels prostřednictvím dopravce nebude odpovídat podmínkám Freshlabels Loop nebo pokud bude zasláno jiné zboží, než bylo uvedeno v registračním fromuláři podle bodu 3.1, nemá zákazník právo na jeho zpětné zaslání a zákazník neodvolatelně zmocňuje Freshlabels, aby s takovým zbožím naložila způsobem uvedeným v těchto podmínkách.

1.7 Freshlabels není povinno jakékoliv zboží přijímat ani nezaručuje, že zboží přijme. Do doby uzavření kupní smlouvy týkající se zboží nese nebezpečí škody na zboží zákazník. Odstoupení od kupní smlouvy se v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy vylučuje.

2. VRÁCENÍ NA PRODEJNĚ

2.1 Zákazník je oprávněn přinést zboží na prodejnu na adrese: (a) Jindřišská 15, 11000, Praha nebo (b) Milady Horákové 11, 17000, Praha 7. Pokud bude zboží podle názoru Freshlabels odpovídat podmínkám Freshlabels Loop, může Freshlabels uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu ohledně zboží.

2.2 Kupní smlouva ke zboží je uzavřena pozdějším z následujících okamžiků: (a) převzetí zboží Freshlabels, a (b) nahráním Loop kreditu na uživatelský účet zákazníka. K okamžiku uzavření kupní smlouvy přechází na Freshlabels vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží. Ke stejnému okamžiku bude na zákazníkovi poskytnut Loop kredit ve výši uvedené v kupní smlouvě.

3. VRÁCENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘEPRAVCE

3.1 Podmínkou vrácení zboží prostřednictvím přepravce je předchozí sjednání podmínek vrácení v registračním formuláři na webových stránkách („registrační formulář“). Zboží je možné prostřednictvím přepravce vracet výhradně na adresu Freshlabels Loop, Stanová 2, Teplice, 41501.

3.2 Doručením zboží Freshlabels činí zákazník Freshlabels návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží specifikovaného v registračním formuláři za protiplnění ve výši Loop kreditu uvedeného v registračním formuláři.

3.3 Bez zbytečného odkladu po doručení zboží Freshlabels, nejpozději do 5 pracovních dnů, je Freshlabels povinno oznámit zákazníkovi formou emailové zprávy na adresu zákazníka uvedenou v registračním formuláři:

  • (a) zda akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží, přičemž okamžikem odeslání akceptačního emailu dochází k uzavření kupní smlouvy; a
  • (b) zda neakceptuje návrhu na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží, přičemž v takovém případě současně Freshlabels vyzve zákazníka, aby si zboží vyzvednul na adrese, na kterou zákazník zboží doručil.

3.4 K okamžiku uzavření kupní smlouvy přechází na Freshlabels vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží. Ke stejnému okamžiku bude na zákazníkovi poskytnut Loop kredit ve výši uvedené v kupní smlouvě.

3.5 V případě, že Freshlabels Zboží neakceptuje, je zákazník oprávněn si toto zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho doručení osobně vyzvednout na adrese, na kterou zboží odeslal. Pokud si zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, zákazník neodvolatelně zmocňuje Freshlabels, aby Freshlabels dle svého uvážení jménem zákazníka naložila se zbožím, včetně toho, aby jej (i) předala na recyklaci, nebo (ii) předala k využití pro charitativní účely. Zákazník není oprávněn po uplynutí 14 dnů požadovat vydání zboží.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2021.

4.2 Tyto podmínky doplňují všeobecné obchodní podmínky Freshlabels a záležitosti výslovně neupravené kupní smlouvou nebo těmito podmínkami se řídí v odpovídajícím rozsahu všeobecnými obchodními podmínkami Freshlabels.

4.3 Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné po dohodě Freshlabels a zákazníka sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

4.4 Ustanovení těchto podmínek ve znění uveřejněném na webových stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy. Každý zákazník předložením zboží na prodejně (v případě vrácení na prodejně) nebo odesláním registračního formuláře (v případě vrácení prostřednictvím dopravce) závaznost těchto podmínek na vztah mezi Freshlabels a zákazníkem, i pokud by k uzavření kupní smlouvy nedojde.

4.5 Znění těchto podmínek, jakož i podmínek pro vracení zboží v programu Freshlabels Loop na webových stránkách, může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na Freshlabels.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek.

Přihlášení

nebo

Přidejte se

nebo

Souhlasím se zasíláním informací o doporučených produktech, novinkách a speciálních akcích. Odběr těchto informací je možné kdykoliv bezplatně upravit nebo zrušit kliknutím na odkaz v našem e-mailu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

  • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
  • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
  • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
  • Můžete využívat Wishlist.

Zapomenuté heslo

Nové heslo vám přijde na e-mail.

Zavřít