#FreshlabelsRodeo

Objevit víc >

JAK NA REKLAMACI:

Chcete nám poslat zboží k reklamaci? Přečtěte si několik řádků, které Vám usnadní reklamační proces.
Začneme dobrou zprávou. Asi už jste slyšeli, že maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, snažíme se ale vše maximálně urychlit. Většinu zákaznických reklamací máme vyřízených „sakum prdum“ do jednoho týdne.

REKLAMACE NA PRODEJNĚ
Je pro Vás snažší přijít osobně? Nezáleží na tom, jestli jste nakoupil online nebo offline, protože zboží můžete reklamovat na kterékoliv naší prodejně. Formulář si připravovat nemusíte, kolegové se o vše postarají na místě, jenom nezapomeňte na doklad o koupi.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE NA PRODEJNĚ
Po potřebném prozkoumání všech okolností může pověřený pracovník rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech, do tří pracovních dnů od převzetí zboží, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí potřeba odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší.
V případě, že reklamace byla zahájena na prodejně, dostanete sms s vyrozuměním, jak byla reklamace vyřešena. Tato sms zpravidla obsahuje informaci, že se můžete zastavit na prodejně s reklamačním listem (ten je důležitý, #nezašantročteho!), který předáte pověřenému pracovníkovi prodejny a ten s vámi reklamaci dořeší.
 
REKLAMACE ZASLANÁ POŠTOU NA ADRESU SKLADU
Vytiskněte si jednoduchý reklamační formulář, vyplňte ho a spolu se zbožím je odešlete na adresu:

Freshlabels s.r.o.
Stanová 2
415 01, Teplice


V případě, že  k poškození zboží došlo během užívání, vyplňte do formuláře:
- Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží nebo přiložte kopii dokladu k nákupu
- Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
 
V případě, že Vám dorazilo zboží POŠKOZENÉ, vyplňte do formuláře:
- Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží nebo přiložte kopii dokladu k nákupu
- Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
- Důležité: fotografie poškozeného zboží i balíku nám zašlete na info@freshlabels.cz, ve kterém výrobek dorazil.
 
Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození.
Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, Zásilku nám pošlete doporučeně,  a nebo využijte službu Balík Do ruky, budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. Balíček nezasílejte na dobírku, na výše uvedené adrese není možné přijmout balíčky s dobírkou. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě.

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze 3 možností:
- Vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu, na který vám zašleme zaplacenou částku)
- Výměna zboží (pokusíme se pro Vás u výrobce zajistit nový kousek)
- Kredit na příští nákup (vystavíme Vám unikátní kód, který můžete využívat do vyčerpání částky. Tento kód vám zašleme na vámi určený email nebo vám připravíme dárkový poukaz, kterým můžete někomu udělat radost.)
 
Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZASLANÉ NA ADRESU SKLADU
Po potřebném prozkoumání všech okolností může pověřený pracovník rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech, do tří pracovních dnů od převzetí zboží, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí potřeba odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší. V případě vyřízení reklamace, která byla zaslána na adresu Freshlabels s.r.o., Stanová 2, 415 01, Teplice, vám dáme vědět o jejím vyřízení emailem.

OBECNÁ PONAUČENÍ
Reklamaci nelze podat telefonicky nebo emailem! (Tímto způsobem nás můžete upozornit o tom, že budete zboží reklamovat, nebo se dotázat na podrobnosti jak postupovat)
Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být obratem zasláno zpět.
Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. 
Pokud k vám zásilka dorazí poškozená, nebo zjevně otevřená a znovu zalepená, balíček prosím zdvořile odmítněte převzít.
Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.
 
NÁKLADY SPOJENÉ S REKLAMACÍ
Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady Freshlabels.cz. Zákazník může požadovat úhradu nákladů vzniklých při uplatnění reklamace. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků (jako záruční list slouží také doklad o zakoupení zboží). Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.
Nejsme korporát, takže se nechceme handrkovat o pokaženou tkaničku u bot a rádi vám vyjdeme vstříc  k vaší spokojenosti. Ale našli jsme pro Vás pár důležitých bodů v občanském zákoníku, které byste měli znát při vyřizování reklamace. A my samozřejmě také.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení reklamačního oddělení Freshlabels nebo dodavatele nebo výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na info@freshlabels.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
1. na odstranění vady opravou věci
2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4. odstoupení od smlouvy.
 

1. Jak reklamovat Vadné zboží

1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží
1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží v provozovnách prodávajícího, nebo na adrese Freshlabels s.r.o., Stanová 2, 415 01, Teplice.
1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží (například hodinky je kupující povinen zabalit do ochranné folie uvnitř přepravního balíku, aby hodinky byly zafixované a bylo tak vyloučeno jakákoliv další poškození strojku) a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující.
1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná, naopak ale né praná).
1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
1.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 

2. Vyřízení reklamace Prodávajícím

2.1. Reklamaci, podanou kupujícím = spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu, se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího - spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.
2.2. O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:
a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
b) důvody reklamace;
c) způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;
d) výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);
f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.
2.3. V případě, že se jedná o reklamaci zaslanou prodejci poštou, reklamační formulář je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a emailovou adresu kupujícího. 
2.4. Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
2.5. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu Freshlabels.cz a v občanském zákoníku.

3. Adresy prodávajícího

3.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

Freshlabels s.r.o.
Stanová 2
415 01 Teplice
Česká republika

3.2 PROVOZOVNY, kde lze uplatnit reklamaci a odevzdat reklamované Zboží:

Freshlabels Flagship Store
Jindřišská 15
110 00 Praha 1

Freshlabels Pickup
Stanová 2
415 01 Teplice

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 31. 5. 2016 Freshlabels s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na Freshlabels.cz
Ke stažení: Reklamační formulář Freshlabels (PDF)

Nahoru

Košík

Košík je prázdný

Přejít do košíku

Freshlabels používá cookies, abychom vám mohli poskytnout lepší služby. Používáním našeho webu s tím souhlasíte.

Více informací OK

Přihlášení

nebo

PŘIDEJTE SE

nebo

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

  • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy
  • Můžete sledovat stav vaší objednávky
  • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje
  • Můžete si uložit své vlastní míry pro snadnější výběr správné velikosti

Zapomenuté heslo

NOVÉ HESLO VÁM PŘIJDE NA E-MAIL.

Zavřít